Ai là tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam sau giải phóng?

Sau giải phóng, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là:

  • Lê Duẩn (1951 – 1986): Ông là tổng bí thư lâu nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, với 35 năm nắm quyền. Trong thời gian này, ông đã lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Trường Chinh (1986 – 1987): Ông là người trực tiếp chỉ đạo việc tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa của Việt Nam.
  • Đỗ Mười (1987 – 1991): Ông là người tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới của Việt Nam.
  • Lê Khả Phiêu (1991 – 1997): Ông là người lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn sau khi Việt Nam thống nhất đất nước.
  • Nông Đức Mạnh (1997 – 2011): Ông là người lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
  • Nguyễn Phú Trọng (2011 – nay): Ông là người lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Dưới đây là bảng thống kê các tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam sau giải phóng:

Thứ tự Tổng bí thư Nhiệm kỳ
1 Lê Duẩn 1951 – 1986
2 Trường Chinh 1986 – 1987
3 Đỗ Mười 1987 – 1991
4 Lê Khả Phiêu 1991 – 1997
5 Nông Đức Mạnh 1997 – 2011
6 Nguyễn Phú Trọng 2011 – nay
See also  Bạch nguyệt quang là gì?

Leave a Comment